• Smart Engineering Site Ιδιωτών

Πολεοδομικές Άδειες

Περιγραφή βασικών στοιχείων για Άδεια Μικρής Κλίμακας

Η Άδεια Μικρής κλίμακας δεν έχει παράβολα ούτε κρατήσεις.Δεν έχει φορολογικά και επίσημες αμοιβές. Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό για αρκετές εργασίες απαιτείται πλέον μία γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Πολεοδομία, Αστυνομικό Τμήμα & ΙΚΑ).

Πότε μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.2 της παρούσας:

α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

i.σε δάσος,

ii.σε ρέμα,

iii.στον αιγιαλό ή στην παραλία,

iv.σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,

v.σε περιοχή απολύτου προστασίας,

vi.σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,

vii.σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικδυνότητα

viii.τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν,

ix.σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 2 β, του παρόντος άρθρου,

x.παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

 

2. α) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία   έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή  έχει ανασταλεί η κατεδάφιση τους με τις κείμενες διατάξεις (Ν.3775/2009, Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν.4178/2013).

Ειδικότερα, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν νομιμοποιηθεί  σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) ή  έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) και έχουν περαιώσει ή έχουν εξοφλήσει το 30% (τριάντα τις εκατό) του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του Ν.4178/2013 και έχουν περαιώσει ή έχουν εξοφλήσει το 30% (τριάντα τις εκατό) του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α) και του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α) και έχουν περαιώσει τη διαδικασία με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του Ν.4178/2013 ή που έχουν οριστικά εξαιρεθεί της κατεδάφισης σύμφωνα με παλαιότερες διατάξεις.

β. Επιτρέπεται σε ρυμοτομούμενα κτίρια μόνο η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στις περ. η, ιδ, ιθ, κβ, της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012, ως ισχύει.

η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

Κατηγορίες Εργασιών Άδειας Μικρής Κλίμακας

(βλέπε και τροποποιήσεις σε κατηγορίες και τρόπο έκδοσης σύμφωνα με Νέο Οικοδομικό Κανονισμό)

[toggle_content title=”Η Άδεια μικρής κλίμακας καλύπτει τις παρακάτω οικοδομικές εργασίες:“]Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1,00 m).

 1. Περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 2. Οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
 3. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
 4. Επισκευή στέγης.
 5. Αντικατάσταση στέγης νομίμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν. 1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του Β.Δ./9-8-55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνει τα 7,50 m και το ύψος της τα 2,00 m και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος, με βάση έγκριση Ε.Π.Α.Ε. ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος και εφόσον δε γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος (συμπεριλαμβάνει και την απαγόρευση κατασκευής περιμετρικού σενάζ απο οπλισμένο σκυρόδεμα).
 6. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κ.τ.λ.) και εφόσον δε δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου κατά το άρθρο 5 του Γ.Ο.Κ. ΄85.
 7. Δοκιμαστικές τομές εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 8. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης με κεραμοσκεπή στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31-5-85 Φ.Ε.Κ. 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε τετραγωνικά (15 m2) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3,00 m) εφόσον δε γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
 9. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλινοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, μέχρι εκατόν είκοσι τετραγωνικά (120 m2) και μία φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας.
 10. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών.
 11. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 12. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγαση τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 24/31-5-85 Φ.Ε.Κ. 270Δ, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
 13. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
 14. Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
 15. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 16. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην (+/-) 0,30 m από το φυσικό έδαφος.
 17. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση Ε.Π.Α.Ε. που μπορεί να χορηγείται μόνο βάση φωτογραφιών του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την Ε.Π.Α.Ε. η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3,00 m) από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.
 18. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊκών συστημάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπ΄αρίθμ. 1945/134/17-1-2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 19. Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των Α.Μ.Ε.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

[/toggle_content]

 

Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, χωρίς χρήση ικριωμάτων (βάση την Αποφ. 5219/04 (Φ.Ε.Κ. 114/Δ/17-02-04)).

 

Τροποποιήσεις σε Άδειες Μικρής Κλίμακας σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

 

[toggle_content title=”Περιπτώσεις όπου επιτρέπεται γνωστοποίηση εργασιών :”]α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ζ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.

θ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.

ι. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 μ. από το φυσικό έδαφος.

ια. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.

ιβ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.

ιγ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

ιδ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.[/toggle_content]

 

Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης, αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3.

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:

Η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς να υπάρχει νομιμότητα του κτιρίου (π.χ. αυθαίρετο) υπό την προϋπόθεση ότι στο κείμενο της γνωστοποίησης θα αναφέρουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβολής ρύθμισης (π.χ. Ν.4014) ακόμη και εάν είναι σε εξέλιξη.

 

Σωστή ερμηνεία της εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ με η/μ, 9/8 :

“…..στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο κανονιστικών πράξεων (όπως του άρθρου 4) τότε θα πρέπει να πηγαίνουν οι υπηρεσίες δόμησης σύμφωνα με την παλιά μικρής κλίμακας..”

Προσοχή !!! :

Στις εργασίες με γνωστοποίηση δεν εκκρεμεί καμία κανονιστική πράξη.

Μόνο η εξής : “Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης, αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.”

Δηλαδή μόνο να καθοριστούν και άλλες εργασίες. Όχι επί της διαδικασίας. Αυτή είναι δεδομένη (όπως την αναφέρει ο νόμος.) Άρα δεν εκκρεμεί κανονιστική πράξη.

Εκεί που εκκρεμεί κανονιστική πράξη είναι στη νέα μικρής κλίμακας :

“Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και κάθε σχετικό θέμα.”

Άρα για τις εργασίες μικρής κλίμακας όπως τις λέει ο ΝΟΚ, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία μέχρι να εκδοθεί καινούργια είναι αυτής της παλιάς κλίμακας.

Σχετικά με το ΙΚΑ, ισχύουν τα περί στεγασμένων και μη στεγασμένων επαγγελμάτων. Απλά γίνεται έναρξη οικοδομο-τεχνικού στο ΙΚΑ με χρήση της γνωστοποίησης και του σχετικού Πίνακα ενσήμων.


Λοιπές περιπτώσεις αδειών Μικρής Κλίμακας ή γνωστοποίησης εργασιών

α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου,

β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

 

Δικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Μικρής Κλίμακας

 1. Αίτηση ιδιοκτήτη
 2. Αίτηση έντυπο για τις εργασίες που καλύπτονται.
 3. Τεχνική αιτιολογημένη έκθεση.
 4. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας.
 5. Τίτλος κυριότητας
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εάν το κτίσμα είναι προ του ’55.
Εγκ-7646/13/12-2-04 Εγκ-13/04
Για την χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών εξετάζεται και ελέγχεται η αίτηση – δήλωση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν κατά περίπτωση:
• για τις εκτός σχεδίου περιοχές ότι δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας, και
• για τις εντός σχεδίου περιοχές ότι δεν βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, και δεν γίνονται σε κτίρια που έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά, ή σε κτίρια που είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.
Στις ως άνω περιπτώσεις δεν χορηγείται Έγκριση Εργασιών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται με βάση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ.2 του Άρθρου-1, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και επισυνάπτονται, όπως αναφέρονται στον πίνακα συνημμένων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2.
Κατά περίπτωση και σύμφωνα με το Άρθρο-1 παρ.3 της Απόφασης-5219/3-2-04, υποβάλλονται:
α. έγκριση της ΕΠΑΕ όπου απαιτείται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ισχύον Άρθρου 3 του Ν-1577/85, χορηγείται πριν την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ.α της κοινής υπουργικής Απόφαση 31252/1530/87 (ΦΕΚ-482/Δ/87), και συνοδεύεται από τα εγκεκριμένα σχέδια ή φωτογραφίες, ή
β. έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (Νεωτέρων ή Βυζαντινών Μνημείων), εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα για το κτήριο ή την περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-3028/02, ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για όσα κτήρια προβλέπεται από το ειδικό διάταγμα κήρυξης (για ειδική ρύθμιση, προσθήκη ή κατεδάφιση), ή του ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου, με τα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια ή φωτογραφίες.
Η Απόφαση, ως μεταγενέστερη ευνοϊκότερη διάταξη, ισχύει και για τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες, εφόσον προσκομισθούν, τα σχετικά δικαιολογητικά και όπου απαιτείται η έγκριση ΕΠΑΕ, που χορηγείται με βάση φωτογραφίες. Στις περιπτώσεις αυτές μετά τη χορήγηση της έγκρισης ακυρώνεται η τυχόν συνταχθείσα έκθεση αυθαιρέτου και δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα που έχουν εξοφληθεί δεν επιστρέφονται.
Δεν απαιτούνται και δεν ελέγχονται στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων ή των γηπέδων, ή στοιχεία νομιμότητας των κτιρίων, δηλώνονται όμως με σαφήνεια τα σχετικά στοιχεία του ακινήτου στην αίτηση. Επίσης δεν απαιτούνται φορολογικές ή άλλες κρατήσεις.
 
Για τις εσωτερικές εργασίες επισκευής όπως προβλέπονται από το Άρθρο 22 παρ.1 του ΓΟΚ/85, εξακολουθεί να μην απαιτείται άδεια και επομένως δεν απαιτείται ούτε Έγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας, εκτός αν ταυτόχρονα γίνονται ή έχουν γίνει και άλλες εργασίες.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών, αλλά ενημέρωση της ισχύουσας άδειας.
Οι αιτήσεις ελέγχονται και εγκρίνονται άμεσα από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, εφόσον είναι πλήρη τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Απόφαση 5219/3-2-04, και αναφέρονται στα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2, και τη διαδικασία του Άρθρο-2 παρ.3 και Άρθρο-4.